1. Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy (03-770) przy ul. Kawęczyńskiej 44 (dalej także: DOSiR lub Administrator danych). Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług oferowanych przez DOSiR, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych, oraz w celach, na które Klient wyrazi zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej realizacja niektórych usług, rezerwacji i umów nie jest możliwa bez podania wskazanych danych. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a w uzasadnionych przypadkach także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.

2. Dane osobowe Administrator Danych przechowuje i przetwarza zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. DOSiR, jako Administrator Danych w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich klientów. Administrator Danych zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych klientów w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Administrator Danych wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność klientów. Dane osobowe klientów nie są przekazywane żadnym odbiorcom w rozumieniu Art. 7 ust 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora Danych lub przekazywane mediom. Przetwarzanie wizerunku w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych odbywa się za zgodą osób, których dane dotyczą.

4. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności należy kierować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy
ul. Kawęczyńska 44
03-770 Warszawa
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel.22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44