DOSiR Kawęczyńska - Główna siedziba

ul. Kawęczyńska 44
03 – 770 WARSZAWA
sekretariat@dosir.waw.pl
sekretariat: tel. 22 511 20 00
sekretariat: fax. 22 818 22 44

DOSiR Szanajcy

ul. Szanajcy 17/19
03-481 WARSZAWA
administracja.szanajcy@dosir.waw.pl
sekretariat: tel./fax: 22 619 11 20
sekretariat: tel./fax: 22 818 16 88

Basen Prawy Brzeg 6

DOSiR Jagiellońska

ul. Jagiellońska 7
03-721 WARSZAWA
administracja.jagiellonska@dosir.waw.pl
tel. 22 619 81 38
tel. 22 619 50 31
tel. 22 619 10 73

ZIMA W MIEŚCIE

Ogłoszenia, pływalnia, Siatkówka, Strona główna, Zajęcia

W poniedziałek, 10 lutego rusza kolejna edycja akcji „Zima w Mieście”. Z tej okazji DOSiR Praga-Północ m.st. Warszawy, jak co roku udostępnia swoje obiekty sportowe bezpłatnie dla dzieci i młodzieży z warszawskich szkół. W 2020 roku zapraszamy na pływalnie i halę sportową przy ul. Jagiellońskiej 7 oraz na hale sportowe przy ul. Szanajcy 17/19. Obiekty będą dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00. Zachęcamy do zapoznania się z dokładnym harmonogramem dostępności obiektów oraz regulaminem.

GRAFIK (kliknij w grafikę aby powiększyć GRAFIK)

Dokumenty do pobrania:

ZIMA W MIEŚCIE 2020 – OŚWIADCZENIE DLA DOROSŁEGO

ZIMA W MIEŚCIE 2020 – OŚWIADCZENIE DLA DZIECKA

ZIMA W MIEŚCIE 2020 – OŚWIADCZENIE DLA OPIEKUNA GRUPY

ZIMA W MIEŚCIE 2020 – REGULAMIN

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”

REGULAMIN DOSiR PRAGA-PÓŁNOC

 1. Zasady Ogólne
 • Organizatorem programu „Zima w mieście 2020” jest Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga Północ miasta stołecznego Warszawy.
 • Program „Zima w mieście 2020” prowadzony będzie podczas ferii w Warszawie
  w dniach 10 luty – 21 luty 2020 roku. W dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00.
 • Uczestnikami form aktywnego wypoczynku podczas akcji „Zima w mieście 2020” mogą być uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i turniejach jest uprzednie przedstawienie prowadzącemu ważnej legitymacji szkolnej i pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w programie. Oświadczenie i zgodę rodzica/opiekuna prawnego można pobrać na terenie ośrodka lub na stronie dosir.waw.pl
 • Grupy zorganizowane mogą korzystać z ośrodka pod opieką trenerów/opiekunów po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie akcji „Zima w mieście 2020”, podyktowanych szczególnymi względami, na które nie ma bezpośredniego wpływu.
 • Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników akcji „Zima
  w mieście 2020”, organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do osób w sposób rażący łamiących zasady uczestnictwa w zabawach, szkoleniach i innych atrakcjach przewidzianych
  w programie.
 • Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika akcji „Zima w mieście 2020”, odpowiedzialność finansową ponosi on sam lub ponoszą rodzice/opiekunowie prawni w przypadku osoby niepełnoletniej.
 • Organizator nie odpowiada za zagubienie, zniszczenie, bądź kradzież wartościowych przedmiotów uczestników akcji „Zima w mieście 2020”, pozostawionych bez nadzoru.
 • Szczegółowe informacje dotyczące akcji „Zima w mieście 2020” znajdują się na stronie dosir.waw.pl
 1. Obowiązki Organizatora
 • Realizacja zajęć zgodnie z programem „Zima w mieście 2020”.
 • Zapewnienie należytego przygotowania infrastruktury w obiektach DOSiR potrzebnej do realizacji przewidzianych zajęć w programie akcji „Zima w mieście 2020”.
 • Zapewnienie nadzoru podczas trwania programu „Zima w mieście 2020”.
 • Zapewnienie realizacji przewidzianych zajęć w programie „Zima w mieście 2020”, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej.
 1. Obowiązki Uczestników
 • Obowiązkowe jest zapoznanie się z programem, regulaminem ogólnym oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi programu „Zima w mieście 2020”.
 • Przestrzeganie niniejszego regulaminu, a także regulaminu obiektu, na którym prowadzone są zajęcia.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Wykonywanie poleceń Organizatora podczas trwania zajęć.
 • Natychmiastowe powiadomienie organizatora o zaistniałych problemach
  i wypadkach.
 • Szanowanie cudzej i osobistej własności.
 1. Ochrona danych osobowych
 • Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 44, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w oświadczeniach wyłącznie w celu organizacji
  i przeprowadzenia Akcji „Zima w Mieście 2020”. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne acz konieczne,
  do udziału w zajęciach.

Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usuwania – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych.   

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne, czyli do zakończenia Akcji. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych pod adresem
e-mail: ochrona.danych@dosir.waw.pl bądź listownie, na adres wskazany powyżej.

Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.

W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach
i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Wcześniej wyrażoną zgodę można wycofać
w każdym czasie.

 

Skip to content