Deklaracja dostępności serwisu DOSiR.WAW.PL

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Północ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Północ.

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 4. Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 5. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 6. Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 7. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 9. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 10. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 11. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 12. Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
 4. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych
 5. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@dosir.waw.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez stronę:

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Obiekty Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Północ:

 1. ul. KAWĘCZYŃSKA 44, 03-770 WARSZAWA – siedziba firmy

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ znajduje się u zbiegu ulicy Kawęczyńskiej i Objazdowej. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu głównym znajdują się schody oraz podjazd, wejście poprzez szklane drzwi. Drugie wejście (schodami) z parkingu Ośrodka, wjazd na parking od ulicy Kawęczyńskiej. Sekretariat znajduje się na I piętrze do którego prowadzą schody lub winda znajdującą się na wprost od wejścia głównego. Na parterze znajdują się również pracownicy, którzy udzielą pomocnych informacji.

Wewnątrz budynku w ciągach komunikacyjnych główne drzwi pomieszczeń oznakowane są metalowymi tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (opis jest w alfabecie Braille’a, druku w wysokim kontraście oraz wbudowanym kodem do zapisania dowolnych informacji odczytywanych smartfonem). Wszystkie korytarze w budynku są szerokie i pozwalają osobie niepełnosprawnej bez problem poruszać się na wózku. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze w korytarzu po prawej stronie od wejścia głównego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – do wejścia z parkingu prowadzą schody, osoby na wózkach mogą dostać się do budynku poprzez wyjście z parkingu i dostanie się zewnętrznym chodnikiem do podjazdu przy wejściu głównym. Dodatkowo na trybunach przyległego boiska zewnętrznego znajdują się wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach – 2 miejsca.
Informacje dotyczące dojazdu:

Najbliższy przystanek tramwajowy – Kawęczyńska-Bazylika (tramwaj 7 i 13)

Najbliższy przystanek autobusowy – Młyn Michla (autobus 156)

2. ul. JAGIELLOŃSKA 7, 03-721 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ul. Jagiellońskiej oraz wejście boczne od ul. Jagiellońskiej oraz Wrzesińskiej (korytarz przejściowy). Oba wejścia mają podjazdy dla wózków.

Recepcja-kasy Ośrodka znajduje się w holu głównym na wprost wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, pomieszczenia na parterze oraz piętrze. Na piętro wjeżdża się windą przystosowana do transportu wózków. Do części korytarza prowadzącego do hali sportowej prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przychodowej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w holu głównym przy recepcji. Wewnątrz budynku w ciągach komunikacyjnych główne drzwi pomieszczeń oznakowane są metalowymi tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (opis jest w alfabecie Braille’a, druku w wysokim kontraście oraz wbudowanym kodem do zapisania dowolnych informacji odczytywanych smartfonem).  Basen dostępny z pomocą dla osób poruszających się na wózkach.

Informacje dotyczące dojazdu:

Najbliższy przystanek tramwajowy – Ząbkowska (tramwaj  3,6,13,20,25,26,28)

Najbliższy przystanek autobusowy – Okrzei (autobus 135)

3. ul. SZANAJCY 17/19,  03-481 WARSZAWA

Wejście główne budynku znajduje się od ulicy Szanajcy. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Ośrodek ma 2 kondygnacje (parter, piętro). Nie ma windy i platform przychodowych. Hala sportowa znajduje się na parterze. Wejście na halę znajduje się naprzeciwko wejścia głównego ok. 10 m. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pierwsze drzwi w korytarzu po lewej stronie. Wewnątrz budynku w ciągach komunikacyjnych główne drzwi pomieszczeń oznakowane są metalowymi tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (opis jest w alfabecie Braille’a, druku w wysokim kontraście oraz wbudowanym kodem do zapisania dowolnych informacji odczytywanych smartfonem).

Ośrodek nie posiada parkingu. Na ulicy Szanajcy 17/19 jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dotyczące dojazdu:

Najbliższy przystanek tramwajowy – Namysłowska (tramwaj  1,3,4,25,41)

Najbliższy przystanek autobusowy – Darwina (autobus 135, 212)

4. ul. SZANAJCY 5, 03-481 WARSZAWA

Dojazd do obiektu jest możliwy od ulicy Szanajcy. Obiekt posiada  zaplecze sanitarno-szatniowe składający się z dwóch kontenerów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pierwszym kontenerze. Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu na terenie przylegającym do obiektu.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wewnątrz zaplecza w głównych ciągach komunikacyjnych drzwi pomieszczeń oznakowane są metalowymi tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (opis jest w alfabecie Braille’a, druku w wysokim kontraście oraz wbudowanym kodem do zapisania dowolnych informacji odczytywanych smartfonem).

5. ul. TARGOWA 86, 03-448 WARSZAWA

Dojazd do obiektu jest możliwy od ulicy Ratuszowej. Obiekt posiada parterowe zaplecze sanitarno-szatniowe. Wejście główne do budynku znajduje z lewej strony zaplecza. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się  holu zaplecza na lewo od wejścia głównego. Wewnątrz budynku w głównych ciągach komunikacyjnych drzwi pomieszczeń oznakowane są metalowymi tabliczkami informacyjnymi dla osób niewidomych i słabowidzących (opis jest w alfabecie Braille’a, druku w wysokim kontraście oraz wbudowanym kodem do zapisania dowolnych informacji odczytywanych smartfonem).

Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu na terenie przylegającym do obiektu.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dotyczące dojazdu:

Najbliższy przystanek tramwajowy – Inżynierska, tramwaj  3,4,23,25

Najbliższy przystanek autobusowy – Inżynierska (autobus 162,166,169,170,338)

Dostępność informacyjna

 1. Brak – tłumacza polskiego języka migowego na miejscu.
 2. W trakcie realizacji – wdrażanie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego on-line
 3. Brak – informacji głosowych, pętli indukcyjnej
 4. Tak – oznaczenia pomieszczeń w głównych ciągach komunikacyjnych w alfabecie brajla, druku w wysokim kontraście oraz wbudowanym kodem do zapisania dowolnych informacji odczytywanych smartfonem

Procedura składania wniosków o zapewnienie dostępności [PDF]

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności [PDF]

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności [DOCX]